Author name: Av. Cumali Murat Yıldırım

Patent Vekilliği Nedir?

Patent Vekili, Türk Patent ve Marka Kurumu Vekiller Siciline kayıtlı; üçüncü kişiler adına patent/faydalı model, tasarım, entegre devre topoğrafyaları başvurusu yapmaya yetkili kişilerdir. Patent ve Faydalı Model nedir? Patent/faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Tasarım nedir? Kanundaki genel tanımıyla tasarım; ürünün …

Patent Vekilliği Nedir? Devamı »

Marka Vekilliği Nedir?

Marka Vekili, Türk Patent ve Marka Kurumu Vekiller Siciline kayıtlı; üçüncü kişiler adına marka, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurusu yapmaya yetkili kişilerdir.   Marka Nedir? Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya …

Marka Vekilliği Nedir? Devamı »

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici Hukuku, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında “kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları” ele almaktadır.   Tüketici ve Tüketici İşlemi …

Tüketici Hukuku Nedir? Devamı »

Ceza Hukuku Nedir?

Kamu hukuku kapsamında kalan ve suç oluşturan eylemler ile bu eylemlere karşılık uygulanacak yaptırımları düzenleyen bir hukuk dalıdır.   Suç nedir? Hukuk terminolojisine göre suç, toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin ihlali anlamına gelmektedir. Ancak bir “suç”tan bahsedilebilmesi için bunun Türk Ceza Kanununda veya  ceza hükmü içeren özel kanunlarda açıkça belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla …

Ceza Hukuku Nedir? Devamı »

İcra Hukuku Nedir?

İcra Hukuku genel olarak gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli nedenlerden kaynaklanan borçlarının kanun yoluyla tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalını ifade etmektedir. Ancak buradaki borç kavramından yalnızca para borçları anlaşılmamalıdır. Zira İcra Hukukunda ilâmsız icra, ilâmlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları gibi uygulamaların yanında ihtiyati haciz ya da bir işin …

İcra Hukuku Nedir? Devamı »

Aile Hukuku Nedir?

Aile Hukuku, Medeni Hukuk kapsamında kalan ve aileye ilişkin konularla ilgilenen hukuk dalıdır. Aile Hukuku uygulamasında genel olarak nişanlanma, evliliğin hükümleri, boşanma, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet ve vesayet, nafaka, kayyımlık ve yasal danışmanlık gibi konular irdelenmektedir.   Aile Hukukunun Sistematiği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Aile Hukukunun 3 ana bölüm halinde …

Aile Hukuku Nedir? Devamı »

İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku genel olarak işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları ele alır. Kendi içerisinde Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku olarak ikiye ayrılsa da uyuşmazlıkların niceliği dikkate alındığında, uygulamada en çok Bireysel İş Hukuku davalarına rastlanılmaktadır.   İşçiler Bakımından İş Hukuku İş Hukuku, işçilerin kıdem tazminatı, …

İş Hukuku Nedir? Devamı »

Kat mülkiyeti nedir?

Bir arsa üzerindeki bir yapının tek bir kişiye ait olmasından farklı olarak, Kat mülkiyeti, bir arazi üzerinde inşa edilen bağımsız bölüm (apartman dairesi, işyeri, mağaza, depo vs.) ile ortak alanlar üzerindeki bağlantılı özel mülkiyeti ifade eder. Bu hakka sahip olanlar ise kat maliki olarak adlandırılır. Dolayısıyla bu mülkiyet hakkı kapsamında kat maliki, kendi tapusu ile …

Kat mülkiyeti nedir? Devamı »

Fikri Mülkiyet, Fikri Haklar Nedir?

İngilizce “Intellectual Property” olarak “Fikri Mülkiyet” uluslararası hukukta çatı bir kavram şeklinde Sınai Mülkiyet Haklarını da içerse de ülkemizde Fikri Mülkiyet Hakları hem kanun hem de uygulama bakımından Sınai Mülkiyet Haklarından ayrılmaktadır. Bu çerçevede dar anlamda Fikri Mülkiyet Hakları yani Fikri Haklar, genel olarak fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları kapsamakta olup, uygulamada telif hakları …

Fikri Mülkiyet, Fikri Haklar Nedir? Devamı »

Patent nedir?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda doğrudan bir tanımı olmasa da 82.maddedeki koşulları dikkate alınarak Patent; yeni, sanayiye uygulanabilir ve buluş basamağı içeren teknolojinin her alanındaki buluşlara ilişkin sınai mülkiyet hakkını ifade etmektedir.   Faydalı Model nedir?   Patent hakkına benzer şekilde Faydalı Modelin de 6769 sayılı  Sınai Mülkiyet Kanununda doğrudan bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak 142.maddedeki …

Patent nedir? Devamı »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec 

NFT Collections
Connected with us
Call Now Button